STRONA GŁÓWNA


Wniosek o uchylenie uchwały nadającej
im. biskupa Jozafata Kocyłowskiego dla przemyskiej ulicy


"Misiek"
przemyska gazeta społeczna


Przemyślanie protestują i składają wniosek do Rady Miejskiej i wojewody o uchylenie uchwały nadającej jednej z przemyskich ulic imię biskupa Jozafata Kocyłowskiego. Treść wniosku skierowanego do Rady Miejskiej dnia 25.06.2013. Podobnej treści pismo wysłano także do Wojewody Podkarpackiego:


Rada Miejska w Przemyślu

Kierując się obywatelskim i konstytucyjnym obowiązkiem wierności wobec RP oraz troską o dobro wspólne Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu wnosi o uchylenie uchwały nr 132 podjętej w dniu 13 czerwca 2013 r. przez Radę Miasta Przemyśla.

Uprawnienie do złożenia wniosku o uchylenie uchwały wynika z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Art. 101 ust. 1 u.s.g

„Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego".

Wniosek swój uzasadniamy naruszeniem przepisów Konstytucji RP i kodeksu karnego.

Podjęta uchwała jest niezgodna z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. z art. 82 („Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne") oraz z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. (Kodeks Karny):

Art. 256. kk

§ 1.

Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2.

Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej./

1) Przemyscy Radni /ściślej mówiąc 8 radnych/ podjęli uchwałę o nazwaniu jednej z ulic imieniem biskupa Jozafata Kocyłowskiego pomijając i odsuwając uzasadnione podejrzenie że:

a) Hierarcha Jozafat Kocyłowski dział na szkodę Państwa Polskiego. Dla historyków i wielu mieszkańców Przemyśla działania wspomnianego hierarchy kościoła przeciw interesom państwa polskiego są powszechnie znane. Biskup Kocyłowski stanął moralnie i politycznie po stronie śmiertelnego wroga Polski, który w tym czasie dokonywał ludobójstwa na obywatelach Polski. Dla takiej postawy była jednoznaczna kara zgodnie z Kodeksem Karnym z 11 lipca 1932 roku (Dz. U. 1932 nr 60 poz. 571), który w art. 100 mówił iż: „kto w czasie wojny działa na korzyść nieprzyjaciela albo na szkodę siły zbrojnej polskiej lub sprzymierzonej podlega karze więzienia na czas nie krótszy od 10 lat lub dożywotnio". Należy tu podkreślić, iż konsekwencje tej postawy byłyby jednoznacznie wyegzekwowane przez legalny Rząd. Należy tutaj także wspomnieć o innej przysiędze, którą Kocyłowski złożył wcześniej na ręce Prezydenta RP, a którą złamał.

Przysięga brzmiała:

„Przed Bogiem i na świętą Ewangelię przysięgam i obiecuję, jak przystoi Biskupowi, wierność Rzeczypospolitej Polskiej. Przysięgam i obiecuję, iż z pełną lojalnością szanować będę Rząd, ustanowiony Konstytucją i że sprawię aby go szanowało moje duchowieństwo. Przysięgam i obiecuję poza tym, że nie będę uczestniczył w żadnych porozumieniach, ani nie będę obecny przy żadnych naradach, które by mogły przynieść szkodę Państwu Polskiemu lub porządkowi publicznemu. Nie pozwolę memu duchowieństwu uczestniczyć w takich poczynaniach. Dbając o dobro i interes Państwa będę się starał o uchylenie od niego wszelkich niebezpieczeństw, o których wiedziałbym, że mu grożą".

b) Hierarcha J. Kocyłowski współpracował z niemieckim faszystowskim okupantem uczestnicząc w uroczystościach religijnych i państwowych z udziałem oddziałów zbrojnych niemieckiego okupanta.

c) Wspierał działania ukraińskich organizacji nacjonalistycznych m.in. OUN działających na szkodę Państwa Polskiego.

2) Podjęta uchwała nadania imienia przemyskiej ulicy Osoby Biskupa Kocyłowskiego budzi wile kontrowersji. Z dostępnej literatury wynika, że działalność hierarchy kościoła grekokatolickiego polegająca na wspieraniu dążeń niepodległościowych Ukrainy, a tym samym budowy państwa ukraińskiego (również na terytorium ziem polskich) powodowało przyzwolenie hierarchy na tworzenie się ludobójczego banderowskiego nacjonalizmu ukraińskiego. W dążeniach tych hierarcha wspierał hitlerowskiego niemieckiego okupanta uczestnicząc w różnego rodzaju świętach, podejmując innego rodzaju działania. Przemyscy Radni promując dzisiaj osobę Kocyłowskiego poprzez nazwę jednej z ulic nawiązują do jego kontrowersyjnej działalności przy ramieniu niemieckiego okupanta narażając społeczeństwo Przemyśla i osoby go odwiedzające na propagowanie poprzez osobę biskupa Kocyłowskiego treści faszystowskich i totalitarnych.

W związku z podjęciem ww. uchwały w sprawie nadania jednej z ulic w mieście imienia bpa Jozafata Kocyłowskiego wnosimy o jej uchylenie

Załączniki:
Zbiór informacji dostępnych w literaturze dotyczących biskupa Jozafata Kocyłowskiego.

 
W imieniu Stowarzyszenia
„Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu"
Małgorzata Dachnowicz – prezes WSDS
Andrzej Zapałowski
Mirosław Majkowski
Daniel Stołowski