POPRZEDNIA STRONA

Bolszewicy

 Imienny wykaz przywódców Rewolucji Bolszewickiej w Rosji  1917 roku

Poniższy wykaz pochodzi z książki R.Gładkowskiego -"Myślącym pod rozwagę". Autor powołuje się z kolei na pracę : Ks. Dennis Fahey - "The Rulers of Russia" - Dublin 1960 i podaje ,że poniższe listy sporządzono w oparciu o informacje drukowane na łamach bolszewickiej prasy w latach 1917-1921. Wykaz ten zweryfikowano o dodatkowe informacje zaczerpnięte z prac takich autorów jak :F.L.Britton, G.F.Dillon, J.A.Cervera, R.Pipes.

                                                                                                            

RADA KOMISARZY LUDOWYCH

1. ULIANOW (Lenin) - Przewodniczący (Ż)

2. CZICZERIN - Komisarz Spraw Zagranicznych (Ż)

3. DŹUGASZWILI (Stalin) - Komisarz do spraw Narodowości (?)

4. ŁOURIE (Larin) - Prezydent Wyższej Rady Ekonomicznej (Ż)

5. SCHLICHTER - Komisarz do spraw Kontroli Żywności (Ż)

6. PROTIAN - Komisarz do spraw Reformy Rolnej (O)

7. LANDER - Komisarz Kontroli Gospodarki Kraju (Ż)

8. BRONSTEIN (Trocki) - Komisarz Armii i Floty (Ż)

9. KAUFMAN - Komisarz Ziemi Upaństwowionej (Ż)

10.SCHMIDT - Komisarz Robót Publicznych (Ż)

11.LILINA (Knigissen) - Komisarz Pomocy Społecznej (Ż)

12.ŁUNACZARSKI - Komisarz Ludowej Oświaty (R)

13.SPITZBERG - Komisarz do spraw Wyznań (Ż)

14.APFELBAUM (Zinowiew) - Komisarz ludowy (Sprawy Wewnętrzne) (Ż)

15.ANVELT - Komisarz do spraw Higieny (Ż)

16.GUKOWSKI - Komisarz Finansów (Ż)

17.KOHEN (Wołodarski) - Komisarz Publikacji (Ż)

18.RADOMYSLSKI ,(Urycki) - Komisarz do spraw Wyborów (Ż)

19.STEINBERG - Komisarz Sprawiedliwości (Ż)

20.FENIGSTEIN - Komisarz do spraw Przesiedleń (Ż)

21.RAWICZ - Asystent Fenigsteina (Ż)

22.ZASŁAWSKI - Asystent Fenigsteina (Ż)

 

Na ogólna liczbę 22 osób:

19 Żydów (Ż), 1 postać kontrowersyjna (?), 1 Ormianin (O) oraz 1 Rosjanin (R).

 

KOMISARIAT WOJNY

1. BRONSTEIN (Trocki) - Komisarz Armii i Floty (Ż)

2. FISZMAN - Przewodniczący Rewolucyjnego Sztabu Armii Północnej (Ż)

3. ROMM - Komisarz Sądu Wojennego 12-tej Armii (Ż)

4. MIEJCZYK - Komisarz polityczny 12-tej Armii (Ż)

5. LIWENSON - Komisarz polityczny Sztabu 4-tej Armii (Ż)

6. POZERN - Przewodniczący Rady Armii Zachodniego Frontu (Ż)

7. GUBELMAN - Komisarz polityczny Moskiewskiego Okręgu Wojennego (Ż)

8. DEJB - Komisarz polityczny Witebskiego Okręgu Wojennego (Ł)

9. KALMANOWICZ - Komisarz Wojennych Rekwizycji Słuckiego Okręgu (Ż)

10.BEKMAN - Komisarz polityczny Samarskiej Dywizji (Ż)

11.GLUZMAN - Komisarz Wojny Samarskiej Dywizji (Ż)

12.ZUZMANOWICZ - Komisarz Rekwizycyjnego Oddziału Moskiewskiego Okręgu (Ż)

13.BRONSTEIN (Trocki) - Przewodniczący Rady Głównej Moskiewskiego Okręgu Wojennego (Ż)

14.HIRSZFELD - z-ca Bronsteina (Ż)

15.SKLANSKI - z-ca Bronsteina (Ż)

16 i 17. Członkowie Rady Głównej (Ż)

- SZORODAK (Ż)

- PIETCZ (Ż)

18.STEINGARDT - Komisarz Wojny Moskiewskiej Guberni (N)

19.DULIS - Komisarz Wojny Moskiewskiej Guberni  (Ł)

20.GLEJZER - Komisarz Szkoły Ochrony Pogranicza (Ł)

21.DZENNIS -Komisarz polityczny Rady 15-tej Dywizji (Ł)

22.POŁONSKI - Komisarz polityczny Rady 15-tej Dywizji (Ż)

23.LECHTYNER - Komisarz Rady Wojennej Kaukaskich Armii (Ż)

24.BRUNO — Komisarz Czeka Wschodniego Frontu (Ż)

25.SZULMAN - Komisarz Czeka Wschodniego Frontu (Ż)

26.ROZENGOLTZ - Członek Kazańskiej Rady Wojennej (Ż) 

27.MIEJGOF - Członek Kazańskiej Rady Wojennej (Ż)

28.NAZENGOLTZ- Członek Kazańskiej Rady Wojennej (Ż)

29.GEKKER - Dowódca Armii Czerwonej w Jarosławiu (Ż)

30.CEIGER - Kierownik Wojennego Komisariatu w Piotrogrodzie (Ż)

31.GITTIS - Komisarz polityczny Piotrogrodzkiego Okręgu Wojennego (Ż)

32.WACETIS - Dowódca Zachodniego Frontu walczącego z Czechosłowacja (Ł) 

33.ŁAZYMIER - Członek Rady Wojennej Komuny (Ż)

34.KOLMAN - Dowódca Wojennej Komuny (Ż)

35.BICIS - Dowódca Moskiewskiego Okręgu Wojennego (Ł)

36.METKAZ - Wojenny Komisarz Moskiewskiego Okręgu Wojennego (Ż)

37. ZAK - Dowódca Obrony Krymu (Ż)

38.SLUZIN - Dowodzący Krymskim Frontem (Ż)

39.ZILBERMAN - Zastępca Sluzina (Ż)

40.SPIRO - Komisarz polityczny Rumuńskiego Frontu (Ż)

41.DAWIDOWICZ - Pełnomocnik do pokojowych negocjacji z Niemcami (Ż)

42.SZNIEUR -Kandydat (Ł)

43.SMIDOWICZ - Żołnierz (Ż)

 

Na ogólna liczbę 43 stanowisk:

 35 Żydów (Ż) ,7 Łotyszy (Ł), 1 Niemiec (N) i ani jeden Rosjanin.

 

KOMISARIAT SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1. APFELBAUM (Zinowiew) -Komisarz ludowy (Ż)

2. RADOMYSLSKI (Urycki) - Zastępca Apfelbauma, kierownik Czeka (Ż)

3. GOLDENRUDIN - Kierownik Propagandy (Ż)

4. ENDER Przewodniczący Komisji Ekonomicznej Piotrogrodzkiej Komuny (Ż)

5. RUDIN - Wiceprzewodniczący Komisji Higieny (Ż)

6. FINIGSTEIN - Komisarz do spraw Przesiedleń Dezerterów (Ż)

7. KRACHMAL - Zastępca Finigsteina (Ż)

8. WOŁODARSKI - Komisarz Piotrogrodzkiej Prasy (Ż)

9. KRASIKOW - Komisarz Moskiewskiej Prasy (Ż)

10.FEYERMAN - Komisarz Piotrogrodzkiej Policji (Ż)

11.MARTINSON - Kierownik Biura Prasowego (Ż)

12.ROZENTAL - Moskiewski komisarz do spraw Ogólnego Bezpieczeństwa (Ż)

CZŁONKOWIE PIOTROGRODZKIEJ CZEKA

13.MEINKMAN (Ż)

14. HILLER (Ż)

15.KOZŁOWSKI (P)

16.MODEL (Ż)

17.ROZMIROWICZ (Ż)

18.DIESPIEROW (O)

19.ISELIEWICZ (Ż)

20.KRASSIKOW (Ż)

21.BUCHAN (O)

22.MERBIS (Ł)

23.PAIKIS (Ł)

24.ANWELT (N)

CZŁONKOWIE RADY PIOTROGRODZKIEJ KOMUNY

25.ZORKE (Ż)

26.RODOMYSLSKI (Ż)

CZŁONKOWIE MOSKIEWSKIEJ CZEKA

27.DZIERŻYŃSKI - Przewodniczący (Ż)

28.PETERS - Wiceprzewodniczący (Ł)

29.SZKŁOWSKI (Ż)

30.KNIEIFISS (Ż)

31.ZEISTINE (Ż)

32.RAZMIROWICZ (Ż)

33.KRONBERG (Ż)

34.CHAJKINA (Ż)

35.KARLSON (Ł)

36.SHAUMANN (Ł)

37.LEONTOWICZ (Ż)

38.RIVKINE (Ż)

39.ANTONOW (R)

40.DIEŁAFABR (Ż)

41.CYTKIN (Ż)

42.ROZMIROWICZ (Ż)

43.G. SWIERDŁOW (Ż)

44.BIESENSKI (Ż)

45.BLUMKIN (Ż)

46.ALEKSANDROWICZ (R)

47.ROUTENBERG (Ż)

48.FINES (Ż)

49.SACHS (Ż)

50.GOLDINE (Ż)

51.GALPERSTEIN (Ż)

52.KNIGGISEN (Ż)

53.LATZIS (Ł)

54.DEIBOŁ (Ł)

55.SEJZAN (O)

56.DEJBKIN (Ł)

57.LIEBERT - Kierownik Taganrogskiego Więzienia (Ż)

58.VOGEL (N)

59.ZAKISS (Ł)

60.SCHILLENKUSS (Ż)

61.JANSON (Ł)

62.MODEL (Ż)

 

Na ogólna liczbę 62 stanowisk:

44 Żydów (Ż) ,10 Łotyszy (Ł), 1 Niemiec (N), 1 Polak (P), 3 Ormian (O) i 2 Rosjan (R).

 

KOMISARIAT SPRAW ZAGRANICZNYCH

1. CZICZERIN - Komisarz ludowy (Ż)

2 i 3. Zastępcy Cziczerina (Ż)

- KARAHAN (Ż)

- FRITCZE (Ł)

4. MARGOLIN — Dyrektor do spraw paszportowych (Ż)

5. JOFFE - Poseł w Berlinie (Ż)

6. LEWIN - Na poselstwie w Berlinie (W 1919 roku ludowy komisarz Bawarskiej Republiki Sowieckiej) (Ż)

7. AKSELDOR - Kierownik Biura Informacyjnego przy poselstwie w Berlinie (Ż)

8. ROZENFELD (Kamieniew) - Poseł w Wiedniu i w Londynie (Ż)

9. BEK - Nadzwyczajny pełnomocnik w Paryżu i w Londynie (Ż)

10.BEITLER - Poseł (Ż)

11.MAŁKIN - Konsul w Glasgow (Ż)

12.RAKOWSKI - Przedstawiciel pokojowej delegacji w Kijowie (Ż)

13.ASTSZUB (Ilsen) - Konsultant w sprawach prawniczych (Ż)

14.GRUNBAUM (Krzewinski) - Konsul generalny w Kijowie (Ż)

15.A. BEK - Konsul generalny w Odessie (Ż)

16.MARTENS - Nieoficjalny konsul w USA (N)

 

Na ogólna liczbę 16 stanowisk:

14 Żydów (Ż) ,1 Łotysz (Ł)  i 1 Niemiec (N) .

 

KOMISARIAT FINANSÓW

1. MIERZWINSKI - Komisarz ludowy (?)

2. DON-SOŁOWIEJ - Zastępca Mierzwinskiego (Ż)

3. GUKOWSKI- Komisarz (Ż)

4. AKSELSOD - Zastępca Gukowskiego (Ż)

5. ZAKS (Gładniew) - Dyrektor kancelarii (Ż)

6. BOGOLEPOW- Dyrektor kancelarii (R)

7. CHASKIN - Główny sekretarz (Ż)

8. CHINIEWICZ - Sekretarka Chaskina (Ż)

9. LACIS - Przewodniczący Finansowegc Zjazdu Rad (Ł)

10.WEISTMAN - Zastępca Lacisa (Ż)

11.FURSTENBERG (Hanecki) -Komisarz do spraw rozliczeń z Niemcami (Ż)

12. KOHAN - Zastępca Furstenberga (Ż)

13.MICHELSON - Administrator ludowych banków (Ż)

14.ZAKS - Administrator ludowych banków (Ż)

15.AKSELROD - Administrator ludowych banków (Ż)

16.SADNIKOW -Administrator ludowych banków (R)

PRZEDSTAWICIELE FINANSÓW

17.LANDAU - W Berlinie (Ż)

18.BOROWSKI - W Kopenhadze (Ż)

19.SHENKMAN - W Sztokholmie (Ż)

20.KAN - Główny rewizor ludowych banków (Ż)

21.HORENSTEIN - Zastępca Kana (Ż)

22.ANRIK -Główny komisarz do spraw likwidacji banków prywatnych (Ż)

23.KOWSH - Zastępca Anrika (Ż)

CZŁONKOWIE TECHNICZNEJ KOMISJI DO SPRAW LIKWIDACJI BANKÓW PRYWATNYCH

24.ELIASZEWICZ (Ż)

25.GIFTLICH (Ż)

26.ROGOW (Ż)

27.LEMIERYCH (Ż)

28.ROZENSTEIN (Ż)

29.PŁAT (Ł)

 

Na ogólna liczbę 29 stanowisk:

24 Żydów (Ż) ,2 Łotyszy (Ł) , 2 Rosjan (R) , 1 postać kontrowersyjna (?). 

 

KOMISARIAT SPRAWIEDLIWOŚCI

1. STEINBERG - Komisarz ludowy (Ż)

2. SHREDER - Komisarz Likwidacyjnego Departamentu (Ż)

3. BERMAN - Przewodniczący Moskiewskiego Trybunału Rewolucyjnego (Ż)

4. BER - Komisarz Senatu w Piotrogrodzie (Ż)

5. BRONSTEIN (Trocki) -Przewodniczący Najwyższej Rewolucyjnej Komisji Republiki (Ż)

6. GLUZMAN -Przewodniczący Komisji Śledczej przy Rewolucyjnym Trybunale (Ż)

7. LEGENDORF - Sędzia śledczy Rewolucyjnego Trybunału (Ż)

8. SŁUCKI - Sędzia śledczy Rewolucyjnego Trybunału (Ż)

9. FRYTKIN - Prokurator Rewolucyjnego Trybunału (Ż)

10.GOJNBARK - Starszy sekretarz Ustawodawczego Oddziału (Ż)

11.SHIRWIN - Główny sekretarz Komuny Ludowej (Ż)

12.ŁUCKI - Komisarz do spraw Obrony Ludowej (Ż)

LUDOWI OBROŃCY

13.ANTOKOLSKI (Ż)

14.ARANOWICZ (Ż)

15. BEYER (Ż)

16.BISK (Ż)

17.GUNDAR (Ż)

18.DAWIDOW (Ż)

19.KASTARIANTZ (O)

 

Na ogólna liczbę 19 stanowisk:

18 Żydów (Ż) , 1 Ormianin (O) i ani jeden Rosjanin. 

 

KOMISJA HIGIENY

1.DAUGE - Komisarz (N)

2.RAPPOPORT - Kierownik działu farmaceutycznego (Ż)

3. FUKS - Zastępca Rappoporta (Ż)

4.WEBER - Dyrektor komisji do walki z chorobami wenerycznymi (Ż)

5.WOLSON - Dyrektor komisji od chorób zakaźnych (Ż)

 

Na ogólna liczbę 5 stanowisk:

4 Żydów (Ż) , 1 Niemiec (N) i ani jeden Rosjanin. 

 

KOMISARIAT LUDOWEJ OŚWIATY

1. ŁUNACZARSKI - Komisarz ludowy (R)

2. GRUNBERG - Komisarz Północnego Okręgu (Ż)

3. ZOŁOTNICKI - Przewodniczący komisji Instytutu Badawczego (Ż)

4. LOURIE - Kierownik sekcji miejskiej (Ż)

5. SHTERNBERG - Kierownik Sztuk Plastycznych (Ż)

6. EIHENGOLTZ  - Główny sekretarz Komisariatu (Ż)

7. ROZENFELD (Żona Kamieniewa) - Kierownik sekcji teatralnej (Ż)

8. ZATZ  - Zastępczyni Rozenfeld (Ż)

9. GROJNIM - Dyrektor 2-go Departamentu (Ż)

PROFESOROWIE CZŁONKOWIE SOCJALISTYCZNEJ AKADEMII NAUK

10.REISNER (N)

11.FRYTCZE (Ł)

12. GOJCHBORK (Ż)

13. POKROWSKI (R)

14. WELTMAN (Ż)

15.-SOBELSON (Radek) (Ż)

16. KRUPSKA (Ż)

17. NACHAMKES (Stiekłow) (Ż)

18. STUCZKA (Ł)

19. NIEMIROWSKI (Ż)

20. RAKOWSKI (Ż)

21. LEWIN (Ż)

22. OLSZANSKI (Ż)

23. SHETENBERG (Ż)

24. HURWICZ (Ż)

25. LUDBERG (Ż)

26.ERBERG (Ż)

27. KELTUŁON (W)

28. GROSSMAN (Roszczyn) (Ż)

29. KRACZKOWSKI (Ż)

30. URSYNEN (F)

31. KUSSINEN (F)

32. SYROLLA (F)

33. ROZIN (Ż)

34. DANCZEWSKI (Ż)

35. GLEICER (Ż)

36. GOLDENRUDIN (Ż)

37. BUDIN (Ż)

38. ROTSHTEIN (Ż)

39. RAPPOPORT (Ż)

40. LOURIE (Ż)

HONOROWI CZŁONKOWIE POWYŻSZEJ AKADEMII

41. MERING (N)

42. HAAZE (Ż)

43. ROSA LUXEMBURG (Ż)

44. KLARA ZETKIN (Ż)

BIURO LITERACKIE MOSKIEWSKIEGO PROLETARIATU

45. EICHENGOLTZ (Ż)

46. POLANSKI (Lebiediew) (Ż)

47. CHERSONSKA (Ż)

48. ZAJCEW (Ż)

49. BRENDER (Ż)

50. CHODASEWICZ (Ż)

51. SHWARTZ (Ż)

52.POZNER - Dyrektor 1-go Departamentu (Ż)

53 ALTER - Zarządzający sprawami Komisariatu (Ż)

 

Na ogólną liczbę 53 stanowisk:

43 Żydów (Ż) , 2 Niemców (N), 2 Łotyszy (Ł), 3 Finów (F), 1 Węgier (W)  i  2 Rosjan (R).

 

KOMISJA OPIEKI SPOŁECZNEJ

1. LILINA (Kniggisen) - Komisarz ludowy (Ż)

2. PAUZNER - Dyrektor (Ż)

3. HELFMAN - Główny sekretarz (Ż)

4. ROSA GAUFMAN - Zastępca Helfman (Ż)

5. LEWIN - Dyrektor działu emerytur (Ż)

6. ROZENTAL - Dyrektor kancelarii (Ż)

 

Na ogólną liczbę 6 stanowisk - 6 Żydów (Ż)

 

KOMISJA ROBOCZA

1. SHMIDT - Komisarz ludowy (Ż)

2. RADUS (Zenkowicz) - Zastępca Shmidta (Ż)

3. GOLDBARK - Kierownik komisji Robót Publicznych (Ż)

4. WELTMAN - Komisarz do spraw Robót Publicznych (Ż)

5. KAUFMAN - Zastępca Weltmana (N)

6. RASKIN - Główny sekretarz (Ż)

7. KUSHNER - Członek Komisariatu (Ż)

8. ZARKS - Dyrektor działu materiałów wybuchowych (Ż)

 

Na ogólną liczbę 8 stanowisk:

7 Żydów (Ż) , 1 Niemiec (N).

 

SOWIECCY DELEGACI CZERWONEGO KRZYŻA

1. SOBELSON (Radek) - W Berlinie (Ż)

2. BERMAN - W Wiedniu (Ż)

3. KLOCMAN - W Warszawie (Ż)

4. ALTER - W Warszawie (Ż)

5. WESOŁOWSKI - W Warszawie (Ż)

6. NEISENBAUM - W Bukareszcie (Ż)

7. BAUM - W Kopenhadze (Ż)

8. BENIAMIN MOISEIEWICZ SWIERDŁOW (brat Jakuba Swierdłowa) -Przewodniczący  Centralnego Komitetu Czerwonego Krzyża w Moskwie (Ż)

 

Na ogólną liczbę 8 stanowisk - 8 Żydów (Ż).

 

KOMISARZE TERENOWI

1. BRONSTEIN - Komisarz Syberii (Ż)

2. BERLINSKI - Przewodniczący Rady Robotniczej Syzranu (Ż)

3. SHENKMAN - Przewodniczący Rady Robotniczej Kazania (Ż)

4. LIWENSON - Przewodniczący Donieckiej Rady Górniczej (Ż)

5. DAUMAN - Przewodniczący Narewskiej Rady Robotniczej (Ł)

6. ZAKCHEIM - Przewodniczący Jarosławskiej Rady Robotniczej (Ż)

7. ERMAN - Przewodniczący Carycyńskiej Rady Robotniczej (Ż)

8. WILING - Przewodniczący Orenburskiej Rady Robotniczej (Ż)

9. LIEBERSON - Przewodniczący Pienzeńskiej Rady Robotniczej (Ż)

10.SŁUCKI - Przewodniczący Tawryckiej Rady Robotniczej (Ż)

11.SAMOWIER - Komisarz Finansów Zachodniego Rejonu (Ż)

13.LAUK - Komisarz Donieckiej Republiki (Ż)

14.DRETLING - Przewodniczący Kijowskiej Rady (Ż)

15.HUBERGER - Zastępca Dretlinga (Ż)

16.RATGAUSEN - Przewodniczący Białocerkiewnej Dumy (Ż)

17.LEMBERG - Zastępca Ratgausena (Ż)

18.REICHENSTEIN - Komisarz Ludowy Donieckiej Republiki (Ż)

19.SZMUKLER (Ż)

BIURO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

19.RAFES (Ż)

20.DAVIDSON (Ż)

21.HICBERG (Ż)

22.BRILLIANT (Ż)

23.SMIRNOW (Profesor ) (R)

 

Na ogólną liczbę 23 stanowisk:

21 Żydów (Ż) , 1 Łotysz (Ł), 1 Rosjanin (R).

 

DZIENNIKARZE

1. PRACOWNICY GAZET : "PRAWDA", "IZWIESTIA", "FINANSE I LUDOWA GOSPODARKA".

1. DINN (Ż)

2. BERGMAN (Ż)

3. KUN (Ż)

4. DUAMANT (Ż)

5. BRAMSON (Ż)

6. TORBERT (Ż)

7. GOLIN (Ż)

8. BITNER (Ż)

9. ALPEROWICZ (Ż)

10.KLEUZNER (Ż)

11.NACHAMKES (Stieklow) (Ż)

12.ZIGER (Ilin) (Ż)

13.GROSMAN (Rozin) (Ż)

14.LOURIE (Rumiancew) (Ż)

15.MAKSYM GORKI (R)

2. PRACOWNICY GAZETY "ZNAMIA TRUDA"

1.SHTEINBERG (Ż)

2.LANDER (Ż)

3.JAROSŁAWSKI (Ż)

4.SHUMACHER (Ż)

5.EFRON (Ż)

6.LEWIN (Ż)

7.BILLIN (Ż)

8.DAVIDSON (Ż)

9.MAKSYM GÓRKI (R)

3. PRACOWNICY GAZETY "WOLA TRUDA"

l.ZAKS (Ż)

2.POLANSKI (Ż)

3.KATZ (Ż)

4. PRACOWNICY "TORGOWO-PROMYSZLENNOJ GAZIETY'

1. BERNSHTEIN (Ż)

2. KOHAN (Ż)

3. GOLDBERG (Ż)

4. GOLDMAN (Ż)

5. ROZENBERG (Ż)

6. RAFAŁOWICZ (Ż)

7. GROMAN (Ż)

8. KULISHER (Ż)

9. SŁAWENSON (Ż)

10.HILLER (Ż)

11.GACHMAN (Ż)

12.SHUSHMAN (Ż)

13.BASTEL (Ż)

14.PRESS (Ż)

15.MOCH (Ż)

16.EMANSON (Ż)

 

Na ogólną liczbę 42 dziennikarzy:

41 Żydów (Ż) i "aż" 1 Rosjanin (R).

 

KOMISJA ŚLEDCZA W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI

 PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH STAREGO REŻYMU

1. MURAWIEW - Przewodniczący (R)

2. SOKOŁOW (R)

3. IDELSON (Ż)

4. GRUZENBERG (Ż)

5. HUREWICZ (Ż)

6. GOLDSTEIN (Ż)

7. TAGIER (Ż)

 

Na ogólną liczbę 7 stanowisk :

5 Żydów (Ż) i 2 Rosjan (R).

 

KOMISJA ŚLEDCZA W SPRAWIE ZABÓJSTWA

CARA MIKOŁAJA II

1. SWIERDŁOW !!! (Ż)

2. SOSNOWSKI (Ż)

3. TEODOROWICZ (Ż)

4. SMIDOWICZ (Ż)

5. ROZENGOLTZ (Ż)

6. ROZIN (Ż)

7. HIRSHFIELD (Ż)

8. AWANEZOW (O)

9. MAKSIMOW (R)

10.MITROFANOW (R)

Na ogólną liczbę 10 członków komisji :

7 Żydów (Ż) , 2 Rosjan (R) i 1 Ormainin (O).

 

GŁÓWNA RADA LUDOWEJ GOSPODARKI

1. RYKOW - Przewodniczący Moskiewskiej Rady (R)

2. EISMONT - Przewodniczący Piotrogrodzkiej Rady (Ż)

3. LANDEMAN - Wiceprzewodniczący Piotrogrodzkiej Rady (Ż)

4. KREJNIS - Dyrektor Piotrogrodzkiej Rady (Ż)

5. KRASSIKOW - Wiceprzewodniczący Moskiewskiej Rady (Ż)

6. SHOTMAN - Dyrektor Moskiewskiej Rady (Ż)

7. CHAJKINA - Zastępczyni Shotmana (Ż)

8. KITSHALTER - Kierownik sekcji odbudowy kraju (Ż)

9. ROZENBERG - Nadzorujący odbudowę kraju (Ż)

10.SANDYCZ - Zastępca Rozenberga (Ż)

11.TAWRID - Przewodniczący komitetu wyrobów olejarskich (Ż)

12.KLAMMER - Przewodniczący komitetu rybnego (Ż)

13.ROTENBERG - Przewodniczący sekcji węgla (Ż)

14.CHIRZAN - Przewodniczący sekcji transportu (O)

15.SHLEMOW - Zastępca Chirzana (Ż)

16.ALPEROWICZ - Przewodniczący sekcji metalurgii (Ż)

BIURO RADY NAJWYŻSZEJ SEKCJI EKONOMICZNEJ

17.KREJTMAN (Ż)

18.WEINBERG (Ż)

19.KRASIN (R)

20.LOURIE (Larin) (Ż)

21.CZUBER (Ż)

22.GOLDBŁAT (Ż)

23.ŁOMOW (R)

24.ALPEROWICZ (Ż)

25.RABINOWICZ (Ż)

RADA KOMITETU DONIECKIEGO

26.KORAN (Bernstein) (Ż)

27.OCZKIS (Ż)

28.POŁONSKI (Ż)

29.BISK (Ł)

30.KLASSEN (Ł)

31.LIWSHITZ (Ż)

32.KIRSH (N)

33.KRUZE (N)

34.WICHTER (Ż)

35.ROZENTAL (Ż)

36.SIMANOWICZ (Ż)

CZŁONKOWIE SEKCJI KOOPERACYJNEJ

37.LUBOMIRSKI  (Ż)

38.KINTSHTUK  (Ż)

39.SEDELHEIM  (Ż)

40.TAHER  (Ż)

41.CHEJKIN  (Ż)

42.KRIŻEWSKI (Ż)

CZŁONKOWIE SEKCJI WĘGLA

43.KASSIOR  (Ż)

44.GOLDMAN  (Ż)

45.LENGNITZ  (Ż)

46.CHOLCMAN  (Ż)

47.SHMIT  (Ż)

48.FALKNER  (Ż)

49.RUDZITAK  (Ż)

50.SORTEL  (Ż)

51.BLUM  (Ż)

52.KACEL  (Ż)

53.SUL  (Ż)

54.CZETKOW  (R)

 

Na ogólną liczbę 54 stanowisk:

43 Żydów (Ż) , 2 Łotyszy (Ł), 5 Rosjan (R), 3 Niemców (N), 1 Ormianin (O).

 

MOSKIEWSKIE BIURO PIERWSZEJ RADY DELEGATÓW

 ROBOTNICZYCH I ŻOŁNIERSKICH

1.KUNTISH - Przewodniczący 1-szej Rady Żołnierskich Delegatów (Ż)

2.SMIDOWICZ - Przewodniczący Rady Robotniczej i Żołnierzy Armii Czerwonej (Ż)

3.MODEL - Przewodniczący 1-szej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich (Ż)

4.SARCH (Ż)

5.KLAMMER (Ż)

6.GRONBERG (Ż)

7.SHEINKMAN (Ż)

8.ROTSHTEIN (Ż)

9.LEWINSON (Ż)

10.KRASNOPOLSKI (Ż)

11.CEDERBAUM (Martow) (Ż)

12.RYWKIN (Ż)

13.SIMSON (Ż)

14.TAPKIN (Ż)

15.SHIK (Ż)

16.FALIN (Ż)

17.ANDERSON (Ł)

18.WIMBA (Ł)

19.SOLO (Ł)

20.MICHELSON (Ż)

21.TERMICZAN (O)

22.KLAUZNER - Sekretarz (Ż)

23.ROZENGOLTZ - Dyrektor Biura (Ż)

 

Na ogólną liczbę 23 stanowisk:

19 Żydów (Ż) , 3 Łotyszy (Ł),  1 Ormianin (O) i ani jeden Rosjanin.

 

CENTRALNY KOMITET WYKONAWCZY 4-GO ROSYJSKIEGO

 ZJAZDU DELEGATÓW ROBOTNICZYCH I CHŁOPSKICH,

1.SWIERDŁOW - Przewodniczący (Ż)

2.ABELMAN (Ż)

3.WELTMAN (Pawłowicz) (Ż)

4.AKSELROD (Ż)

5.CEDERBAUM (Martow) (Ż)

6.KRASSIKOW (Ż)

7.LUNDBERG (Ż)

8.WOŁODARSKI (Ż)

9.CEDERBAUM (Lewinski) (Ż)

10.RADOMYSLSKI (Urycki) (Ż)

11.ULIANOW (Lenin) (Ż)

12.APFELBAUM (Zinowiew) (Ż)

13.BRONSTEIN (Trocki) (Ż)

14.SYROTA (Ż)

15.HIMMER (Suchanow) (Ż)

16.RYWKIN (Ż)

17.CEJBUSH (Ż)

18.RATNER (Ż)

19.BLEICHMAN (Sołncew) (Ż)

20.GOLDENRUDIN (Ż)

21.CHASKIN (Ż)

22.LANDER (Ż)

23.ARANOWICZ (Ż)

24.KATZ (Ż)

25.FISHMAN (Ż)

26.ABRAMOWICZ (Ż)

27.FRICH (Ż)

28.GOLDSHTEIN (Ż)

29.LICHACZ (Ż)

30.KNITSHUK (Ż)

31.BERLINRAUT (Ż)

32.DISTLER (Ż)

33.CZERNIŁOWSKI (Ż)

34.SMIDOWICZ (Ż)

 

Na ogólną liczbę 34 członków Komitetu:

34 Żydów (Ż) i ani jednego Rosjanina - tu już nie ufano nikomu.

 

KOMITET CENTRALNY SOCJAL-DEMOKRATYCZNEJ

PARTII ROBOTNICZEJ

1.BRONSTEIN (Trocki) (Ż)

2.ULIANOW (Lenin) (Ż)

3.APFELBAUM (Zinowiew) (Ż)

4.LOURIE (Larin) (Ż)

5.KRYLENKO (R)

6.ŁUNACZARSKI (R)

7.RADOMYSLSKI (Urycki) (Ż)

8.KOHEN (Wołodarski) (Ż)

9.ROZENFELD (Kamieniew) (Ż)

10.SMIDOWICZ (Ż)

11.SWIERDŁOW (Ż)

12.NACHAMKES (Stiekłłow) (Ż)

 

Na ogólną liczbę 12 członków Komitetu:

10 Żydów (Ż) i 2 Rosjan (R).

 

KOMITET CENTRALNY SOCJAL-DEMOKRATYCZNEJ

PARTII MIENSZEWIKÓW

1.DIMAND (Ż)

2.HIMMER (Ż)

3.SHTRAUS (Ż)

4.RATNER (Ż)

5.LIBER (Ż)

6.ZONN (Ż)

7.DAN (Ż)

8.ABRAMOWICZ (Ż)

9.RAPPOPORT (Ż)

10.CEDERBAUM (Martow) (Ż)

11.CEDERBAUM (Lewicki) (Ż)

 

Na ogólną liczbę 11 członków Komitetu:

11 Żydów (Ż) i ani jednego Rosjanina.

 

KOMITET CENTRALNY PRAWEGO SKRZYDŁA PARTII SOCJALISTOW-REWOLUCJONISTÓW

1.ADLER (Kiereński) (Ż)

2.ARONOWICZ (Ż)

3.HISSLER (Ż)

4.LWOWICZ-DAWIDOWICZ (Ż)

5.BUREWICZ (Ż)

6.HOTZ (Ż)

7.GOLDSTEIN (Ż)

8.LICHACZ (Ż)

9.KNITSHUK (Ż)

10.BERLINRUT (Ż)

11.DISTLER (Ż)

12.CZERNIAWSKI (Ż)

13.ROZENBERG (Ż)

14.CZAJKOWSKI (R)

15.RATNER (Ż)

 

Na ogólną liczbę 15 członków Komitetu:

14 Żydów (Ż) i 1 Rosjanin (R) .

 

KOMITET CENTRALNY LEWEGO SKRZYDŁA PARTII

 SOCJALISTÓW-REWOLUCJONISTÓW

1.SHTERNBERG (Ż)

2. LEWIN (Ż)

3. FISHMAN (Ż)

4. LENBERG (Ż)

5.STYCA (Ż)

6.LANDER (Ż)

7.KAGAN (Ż)

8.KATZ (Bernstein) (Ż)

9.OSTROWSKA (Ż)

10.KACZMAN (Ż)

11.KARELIN (R)

12.SPIRIDONOWA (R)

 

Na ogólną liczbę 12 członków Komitetu:

10 Żydów (Ż) i 2 Rosjan (R) .

 

Jeśli się nie pomyliłem w wyliczeniach , to powyższego zestawienia wynika ,że spośród wymienionych 514 stanowisk , aż 437 (85%) zajmowali Żydzi, a tylko 21 (4%) Rosjanie. Jak więc można mówić o Rewolucji Rosyjskiej w 1917 roku ?

Ponadto na 12 członków ówczesnej Komunistycznej Partii Polski, wchodzących w skład Komitetu Centralnego Partii Bolszewickiej, ani jeden nie był Polakiem. Zatem, na czele planowanej Polskiej Republiki Sowieckiej miało stać 12 Żydów z Sobelsonem (Radek), Krokhenalem (Zagoński) i Schwartzem (Goltz) włącznie.

 

Literatura:

1. R.Gładkowski - Myślącym pod rozwagę - Toronto 1984

2. F.L.Britton - Za plecami komunizmu - Wrocław 1996

3. J.A.Cervera - Pajęczyna władzy - Wrocław 1995

4. G.F.Dillon - Masoneria zdemaskowana - Poznań 1999

5. R.Pipes - Rewolucja rosyjska - Warszawa 1994